Materien, myterne og det kollektivt ubevidste

Af Tine Roesen, (2005)

Tre kvindelige russiske forfattere folder flertydigheden ud med stor kunstnerisk mangfoldighed

Eftersom den russiske litteratur stik imod de seneste års værste forventninger har vist sig stadig at være levende, er der nu mulighed for at se nærmere på, hvordan denne nye litteratur bearbejder samtidsudviklingen. Ikke overraskende viser det generelle billede en omfattende afsøgning af både den personlige identitet, de mellemmenneskelige relationer og menneskets plads i en større sammenhæng. Det er desuden fælles for de bedste forfattere, at de beskriver og fremviser i langt højere grad, end de udstiller og dømmer. Snarere end at afsløre falskheden ved den positive helt og det glade budskab i den socialistiske realisme, gør disse forfattere op med doktrinens entydighed og simple budskab. Flertydighed og komplicitet kan siges at være den nye litteraturs varemærke. Men lige under de generelle overskrifter er der en stor kunstnerisk mangfoldighed, som fint repræsenteres af de tre kvindelige forfattere, jeg her vil præsentere.

Ljudmila Petrusjevskaja

Ljudmila Petrusjevskaja er født i 1938, debuterede på tryk i 1972, og havde i mange år vanskeligt ved at få publiceret sine fortællinger. Skønt hendes filmmanuskripter og teaterstykker nød større udbredelse, er hun først fra slutningen af 1980erne begyndt at udkomme i et omfang, som svarer til hendes store produktivitet (på dansk findes en række fortællinger i antologien »Festen ved den violette flod«).

Hos Petrusjevskaja er det materien, der suverænt definerer betingelserne for menneskelivet. Skønt hendes fortællinger handler om alt muligt andet, og skønt hun af og til skriver allegorisk ‘bart’, er kødelighedens vilkår hele tiden bastant nærværende. Heller ikke det særlige etisk-psykologiske perspektiv, som karakteriserer Petrusjevskajas værker, står uafhængigt frem, men følger af kødeligheden: det bliver påtrængende, netop fordi hendes personer hele tiden befinder sig, med krop og alting, i konkrete situationer sammen med andre ligeså kropslige mennesker, som de er nødt til at forholde sig til. Spørgsmålene om ansvar, ansvarlighed, selverkendelse og identitet aktualiseres på den måde akut.

Også i fortælleteknikken slår det konkrete igennem, idet der aldrig fortælles neutralt men altid fra en ‘interessents’ perspektiv og ofte med dennes stemme. Petrusjevskaja har skabt mange forskellige fortællere, eller rettere fortællersker, som med hver deres stemme og personlighed søger at skabe sammenhæng og mening i livets barske realiteter. En særlig variant er den upersonliggjorte sladders stemme. Den lyder uskyldig, men er næsten altid ondskabsfuld og viser sig ved nærmere eftersyn at have mere med begivenhederne at gøre, end den vil være ved.

Petrusjevskaja skriver en udsøgt, præcis prosa, som ikke låner sin kunstneriske dybde af poetiske metaforer eller kunstfærdig komposition, men skaber den af (hverdags)ordenes komplicerede forhold til (hverdags)virkeligheden. Hendes stil er af den russiske kritik nedsættende blevet kaldt ‘grusom prosa’, underforstået unødvendigt grusom, og der er rigtignok ikke mange lyspunkter, ikke megen forbilledlighed i den verden, hun skildrer. Medmenneskelighed er her noget unaturligt og knapt eksisterende, tilsyneladende umuliggjort af omstændighederne. Personerne har nok at gøre med at overleve, at skaffe arbejde, penge, mad, bolig – de orker ikke at tage hensyn til andre, endsige styre efter højere mål, men driver rundt som vraggods i livets malstrøm. Forunderligt nok er der imidlertid i denne særligt rå og uforskønnede realisme også masser af humor, forbundet med netop de barske vilkår og de umulige idealer. Denne særegne sorte humor kulminerer i Petrusjevskajas hidtil længste værk, kortromanen »Det er nat« (»Vremja notj«) fra 1992.

Romanens kyniske – eller måske blot skarpt observerende og uhæmmet kommenterende – kvindelige fortæller kalder sig ‘digter’, men snarere end at skrive poesi bruger hun sin tid på at skaffe de daglige fornødenheder i den labyrint af usikre lønninger, forsørgerpensioner og boligrettigheder, som den sensovjetiske privatøkonomi udgør. Samt på at være opofrende mor, læs: manipulerende familieoverhoved og overkommandant i den krigszone, hjemmet med babusjka, børn og børnebørn, men uden mand, har udviklet sig til. Hun skriver tilsyneladende mere end de fleste – datteren kalder hende nedsættende for ‘grafoman!’ – men ikke kunstnerisk ophøjet, personlig poesi, derimod kommunistiske bestillingsdigte, lektørudtalelser for tidsskrifter, parodier på sin datters dagbog, som hun snager i, og altså de »optegnelser på bordkanten«, som udgør manuskriptet til »Det er nat«. Forskellen mellem fortællerens digterideal og hendes virkelige liv er romanens største om end uudtalte ironi, som afhængigt af læserens temperament kan opfattes som mest tragisk eller mest komisk. Fortælleren peger selv på mange andre tragikomiske forhold, når hun bogstaveligt talt midt i lortet – midt i snavset, stanken, dyriskheden, beskrivelsen af blodige trusser og toiletbesøg, af gamle mennesker smurt ind i deres egen afføring, og af den parringsakt, der gør det ud for kærlighed – hånligt påkalder høje idealer som skønhed, opofrelse, venskab og romantisk kærlighed. Eller når hun midt under de familiære kamphandlinger pludselig taler om »min hellige bolig«.

Samtidig med at ironien er kerneudtryk for den grotesk store forskel mellem idealerne og virkeligheden, bruger fortælleren den til at redde sig ud af det miserable liv, idet hun stiller sig på kanten af det og ser det hele udefra. En såre menneskelig reaktion midt i umenneskeligheden, men den fører lige lukt ud i den ekstreme ensomhed, som fortælleren befinder sig i ved romanens slutning. At fortælleren godt ved, hvor og hvordan hun stiller sig, tyder hendes valg af undertitel på. Hendes »optegnelser på bordkanten« minder om »Optegnelser fra en undergrund«, hvori Dostojevskijs kældermenneske fremstår som indbegrebet af et menneske på kanten af samfundet, hvor han kan excellere i kyniske betragtninger, fordi han for længst ikke har noget at miste. Petrusjevskaja er ofte blevet sammenlignet med Dostojevskij, og skønt hendes gennemførte forankring i materien er meget forskellig fra hans yderst menneskelige, men vel nærmest kropsløse personer, og skønt hun selv har frabedt sig sammenligningen (se Thomas Thurah: »Historien er ikke slut: Samtaler med 36 europæiske forfattere« (2000), hvor Petrusjevskaja kalder Dostojevskij tung, selvoptaget, macho og nekrofil!), så tilhører de begge den etisk-psykologiske hovedlinje i russisk prosa, den linje som begynder med Lermontovs »Vor tids helt«.

Tatjana Tolstaja

Skønt ofte relateret til sin litterære slægt, som inkluderer Leo Tolstoj, er Tatjana Tolstaja kunstnerisk set nærmere beslægtet med den store russiske nationaldigter Aleksander Pusjkin og hører hjemme i den ‘poetiske’ prosa-linje, som også omfatter Turgenjev og Pasternak. Tolstaja, som er født 1951, debuterede 1983 og blev hurtigt anerkendt i både øst og vest for en række elegant kompakte fortællinger om ikke videre opmuntrende menneskeskæbner (på dansk er udkommet samlingen »På en guldveranda« samt en fortælling i »Festen ved den violette flod«). I hjemlandet blev hun dog også snart kritiseret for at ofre indholdet for formens skyld, for manglende sympati for sine personer, og for en overdænget og sprogligt tung stil, som virker som et eksperiment og et mål i sig selv. To postmodernistisk eksperimenterende fortællinger, »Limpopo« (»Limpopo«) og »Sjuzjet« (»Et plot«), der udkom, mens hun boede i USA fra slutningen af 1980erne til 1998, gjorde hende på den baggrund mindre snarere end mere populær.

Hvad Tolstajas læsere generelt synes at have påskønnet, er fortællingernes frigjorthed fra samtidens politiske opgør og forandringer, deres usamtidighed. Det sovjetiske er generelt umarkeret. Tolstajas perspektiv er på én gang mindre, i de individuelle livsforløb, og større, via en historisk orientering der rækker længere tilbage end den enkeltes hukommelse, helt ud i en mytisk fortid. Hendes kultiverede prosa er rig på detaljerede beskrivelser af farver, former, lyde og lugte og svælger i udvidede metaforer, myter, eventyr og komiske kulturelle snarere end eksistentielle paradokser. Det er en stil, som af nogle opleves som aristokratisk distance fra den nok så påtrængende hverdag og politiske virkelighed. Andre kritikere har dog udtrykt sympati for Tolstajas program, som er ét stort forsvar for mental, kunstnerisk og sproglig kreativitet og mangfoldighed. Nok ynker hun ikke de små eksistenser, hun skildrer, men til gengæld gør hun alt, hvad hun kan, for med sit sproglige overflødighedshorn at skildre deres opfattelse af verden. For alle indtrykkene og de drømme, myter og mentale forestillinger, de giver anledning til, alt dette tilhører ikke forfatteren, men personerne.

I Tolstajas fortællinger er hovedpersonerne alle ensomme, og en stor del af dem er fanget i en a-tid, som kan være barndommens, eventyrets, eller kærlighedsdrømmens, hvor de eksisterer uden mål og med. Der optræder dog også af og til tids- og tingsbunde pragmatikere, som tramper drømmernes imaginære verdner ned. Men modsætningen er ikke entydigt valoriseret af Tolstaja, for de imaginære verdner kan også, trods al deres livsbekræftende kreativitet, være ødelæggende for det levende liv, både fysisk, mentalt og socialt.

Hovedpersonen i Tolstajas hidtil eneste roman er, ligesom romanen selv, både en fortsættelse og et nybrud. Romanen fra 2000 har navn efter et my(s)tisk dyr med det russiske navn ‘kys’, et ord der ikke betyder noget, men ligner ordet for los (jvf. den engelske oversættelse: »The Slynx«, af ‘lynx’ los). Dette dyr præsenteres, ligesom tidligere eventyrlige fænomener i Tolstajas fortællinger, som en realitet i hovedpersonens verden. Valget af den simple, afstumpede Benedikt som helt er blevet kritiseret for at gøre romanen tilsvarende afstumpet, men her holder Tolstaja altså fast i et velkendt kreativt princip. Romanens karakter af politisk-allegorisk dystopi er derimod ukarakteristisk. Den foregår i Moskva længe efter ‘Eksplosionen’, som efter alt at dømme har været nuklear. Menneskene er tilbagestående, nogle endog mutanter, der går på alle fire eller har haler; livet er primitivt, og mus den bedste ernæringskilde. Styret er et organiseret diktatur, hvis udstrækning er uvis. Der er nemlig ingen konkret geografi, kun mytiske trusler fra alle verdenshjørner; tilsvarende er der ingen konkret historisk tid, fortiden er, hvad »de gamle siger«. Det er en central pointe i romanen, hvis kapitler har navn efter bogstaverne i alfabetet, at det er det skrevne ord, der holder en kultur sammen. Det, der først og fremmest mangler i dette dystre fremtidsbillede, er nemlig adgangen – både fysisk og mental – til bøger og dermed til oplysning, kulturel viden og kollektiv hukommelse. Benedikt er egentlig bare skriver, men bliver bidt af bøger, og begynder at læse alt, han kan komme i nærheden af. Men han har ikke forudsætningerne for at forstå bøgerne – endsige for at bruge dem til at forstå verden. Han leder ved romanens slutning stadig efter den bog, »der fortæller, hvordan man skal leve«. At det snarere er forståelsen af mangfoldigheden, Benedikt burde være på jagt efter, understreger Tolstaja ved at lade romanen gennemløbe forskellige litterære stilarter: fra folkeeventyr, over realisme og modernisme, ud i et surrealistisk sluttableau med himmelopstigning og frit valg mellem liv eller død.

Nina Sadur

Hvor Tolstajas roman ender, befinder Nina Sadurs (født 1950) bedst kendte værk, romanen »Sad« (»Haven«, oversat til svensk som »Lustgården«) fra 1997 sig hele vejen igennem: i et surrealistisk, uafgrænset univers, hvor både hovedpersonernes identiteter, de skiftende perspektiver og de vekslende stemmer er sammenblandede i en grad, så handlingsgangen umuligt lader sig referere – hvis den overhovedet findes. (I dette tilfælde er Tolstajas Benedikt, som også får fat i en bog af Sadur, undskyldt sin manglende forståelse!) Sadurs andre værker, som inkluderer flere romaner, teaterstykker og en række fortællinger (hvoraf et udvalg findes oversat til engelsk i »Witch’s Tears and Other Stories«), er dog ikke i samme grad utilgængelige, skønt de foregår i samme ubehagelige, ofte apokalyptiske atmosfære. I »Sad« optræder en række mere eller mindre berusede, euforiserede, og sindsforvirrede personer, som måske kan reduceres til et par stykker med skizofreni. Deres verden består, ud over glimt af kendte russiske lokaliteter, fortrinsvis af løsrevne symboler og stereotyper. Den russiske og sovjetiske kulturs grundlæggende værdier svæver rundt over det hele: mongolide ansigtstræk, symboliserende kampen mod den gule fare; døde piloter som repræsentanter for den heroiske indsats under Anden Verdenskrig; sejre i rumkapløbet symboliseret ved Gagarins smil, fritsvævende, som Cheshirekattens i »Alice i eventyrland«…Der er få holdepunkter, for såvel læseren som romanpersonerne, i dette univers, hvor både tid, sted og identitet, herunder personernes køn, er flydende. Ind i mellem støder man på noget, der ligner kærlighed, venskab og personlige minder, men det eneste, man kan være helt sikker på, er drikkevanerne, og at det er godt at sidde ved siden af et andet menneske. Mens sprogets og symbolernes løsrivelse fra virkeligheden placerer Sadur som efterkommer af Gogol og Andrej Belyj, er hendes roman i denne sidste pointe direkte beslægtet med den klassiske sovjetiske opløsningsroman (som for nylig er kommet på dansk), Venedikt Jerofejevs »Moskva-Petusjki«.

Betragtet som samtidslitteratur er Sadurs roman langt fra både Petrusjevskajas psykologiske realisme og Tolstajas individbaserede poetiske verdener. Snarere end at hentyde til en paradisisk tilstand, skal romantitlens »have« nok forstås som det morads af kulturelle myter, symboler og projektioner, som også går under navnet ‘det kollektivt ubevidste’. Uden at prætendere hverken overblik eller indlevelse fejer Sadur alt det op, som den hastigt forandrede russiske virkelighed har efterladt sig: de sovjetiske relikvier, men også fremmedgørelsen, afstumpetheden og uvirkeligheden. Isoleret set giver denne romans ‘disjecti membra’ af kulturelle symboler og mulige identiteter ikke meget håb for den russiske litteraturs fortsatte levedygtighed: selve deres løsrevethed tenderer mod at gøre litteraturen ulæselig og dermed ligegyldig. Men i det samlede billede, ved siden af Petrusjevskajas, Tolstajas og andres formidling af den samme virkelighed og de samme vilkår, giver Sadurs værk i høj grad mening og er med til at understrege, at den nye russiske litteratur både har en rig tradition at trække på og mange forskellige veje at gå.

Litteratur

Marie Tetzlaff (red.), »Festen ved den violette flod: Udsøgte noveller fra dagens Rusland«, Samleren, 1991

Ljudmila Petrusjevskaja, »Det er nat«, Samleren, 1993, Tatyana Tolstaya, »The Slynx«, Boston, 2003

Tatjana Tolstaja, »På en guldveranda«, Samleren, 1989

Nina Sadur, »Lustgården«, Stockholm, 2001, Nina Sadur, »Witch’s Tears and Other Stories«, London, 1997

Artiklen har tidligere været bragt i tidsskriftet Standart 1/2005 (www.standart.nu)

Dette indlæg blev udgivet i Artikler og tagget , , , . Bogmærk permalinket.

72 Responses to Materien, myterne og det kollektivt ubevidste

 1. ps4 games skriver:

  I got this web page from my friend who informed me regarding this website and now this time I am visiting this site and reading very informative content here.

 2. quest bars cheap skriver:

  Just wish to say your article is as astonishing. The clearness for your
  publish is simply cool and i can think you’re an expert on this subject.

  Fine along with your permission allow me to snatch your feed to stay updated with drawing close post.
  Thank you 1,000,000 and please continue the gratifying work.

 3. quest bars cheap skriver:

  Hello! I just want to offer you a big thumbs up for the great information you have
  here on this post. I’ll be coming back to your website for more soon.

 4. ps4 games skriver:

  Ahaa, its fastidious dialogue about this post here at this
  weblog, I have read all that, so at this time me
  also commenting here.

 5. ps4 games skriver:

  Excellent weblog right here! Additionally your site a lot up very fast!
  What web host are you the usage of? Can I am getting your associate
  link on your host? I want my site loaded up as quickly
  as yours lol

 6. ps4 games skriver:

  Everything is very open with a very clear explanation of
  the issues. It was really informative. Your site is useful.
  Thank you for sharing!

 7. ps4 games skriver:

  Greetings! Very helpful advice in this particular article!
  It’s the little changes which will make the most significant changes.
  Thanks a lot for sharing!

 8. coconut oil skriver:

  Whats up are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you
  need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would
  be greatly appreciated!

 9. coconut oil skriver:

  You actually make it seem really easy along with your presentation however
  I to find this matter to be actually something that I believe I might never understand.
  It seems too complicated and extremely large for me.

  I am taking a look forward for your subsequent put up,
  I will try to get the dangle of it!

 10. coconut oil skriver:

  Good post! We are linking to this great content on our site.
  Keep up the great writing.

 11. coconut oil skriver:

  Great site. Lots of useful information here. I am sending it to a few friends ans
  also sharing in delicious. And naturally, thank you on your sweat!

 12. Post writing is also a excitement, if you be
  familiar with after that you can write if not it is complicated to write.

 13. Heya are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you
  require any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 14. asksylphoflight skriver:

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I
  have found something which helped me. Many thanks!

 15. I used to be able to find good info from your blog articles.

 16. sling tv skriver:

  Good web site you have got here.. It’s hard to find excellent writing
  like yours nowadays. I truly appreciate individuals like
  you! Take care!!

 17. Incredible! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 18. sling tv skriver:

  What’s up Dear, are you truly visiting this site on a regular basis, if
  so afterward you will without doubt take good know-how.

 19. There is definately a great deal to learn about this subject.
  I like all of the points you’ve made.

 20. sling tv skriver:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be
  really something that I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your
  next post, I’ll try to get the hang of it!

 21. sling tv skriver:

  This post will assist the internet people for building up new
  weblog or even a blog from start to end.

 22. sling tv skriver:

  Admiring the hard work you put into your blog and detailed information you present.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t
  the same old rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including
  your RSS feeds to my Google account.

 23. sling tv skriver:

  Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other
  blogs? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work.

  If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 24. sling tv skriver:

  Link exchange is nothing else but it is just placing the other person’s webpage
  link on your page at suitable place and other person will
  also do similar in favor of you.

 25. sling tv skriver:

  I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this
  site is truly fastidious.

 26. sling tv skriver:

  Nice response in return of this question with firm arguments and describing the whole thing
  regarding that.

 27. sling tv skriver:

  Aw, this was a really good post. Finding the time
  and actual effort to produce a good article… but
  what can I say… I procrastinate a lot and never seem to get nearly anything done.

 28. sling tv skriver:

  I just like the valuable information you supply for your articles.
  I will bookmark your blog and check once more right here frequently.
  I am moderately certain I’ll learn many new stuff proper here!
  Best of luck for the next!

 29. What you posted made a ton of sense. But, consider this, what
  if you added a little information? I am not suggesting your information isn’t
  good, however what if you added a headline that grabbed folk’s attention? I mean Materien, myterne og det kollektivt ubevidste | Russisklitteratur.dk is kinda vanilla.
  You might glance at Yahoo’s front page and note how they create news headlines to
  grab viewers to click. You might try adding a
  video or a picture or two to grab readers excited about what you’ve got to say.

  Just my opinion, it might bring your blog a little bit more interesting.

 30. sling tv skriver:

  My spouse and I stumbled over here by a different web address
  and thought I may as well check things out. I like what I see so
  now i am following you. Look forward to looking over your web page repeatedly.

 31. why not try here skriver:

  I just want to tell you that I am all new to blogging and site-building and actually savored your web site. Probably I’m going to bookmark your website . You absolutely have very good well written articles. Thanks a bunch for sharing your blog site.

 32. Very interesting information!Perfect just what I was searching for! “Outside of a dog, a book is man’s best friend. Inside of a dog it’s too dark to read.” by Groucho Marx.

 33. D'Prince skriver:

  I really like your writing style, great information, thanks for putting up :D. “God save me from my friends. I can protect myself from my enemies.” by Claude Louis Hector de Villars.

 34. Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 35. series online skriver:

  What i don’t realize is in fact how you’re no longer actually a lot more well-preferred than you may be right now. You are very intelligent. You understand thus considerably in terms of this matter, made me for my part believe it from numerous numerous angles. Its like women and men don’t seem to be involved except it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice. All the time maintain it up!

 36. hey there and thanks for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however experience some technical issues using this website, as I experienced to reload the website lots of instances prior to I may just get it to load properly. I have been thinking about in case your web hosting is OK? Not that I’m complaining, however sluggish loading circumstances instances will very frequently affect your placement in google and can injury your quality ranking if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can glance out for much extra of your respective fascinating content. Ensure that you update this once more very soon..

 37. I love what you guys are usually up too. This kind of clever work and coverage! Keep up the terrific works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.

 38. Sbobet Terbaik skriver:

  you’re in point of fact a good webmaster. The web site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic process on this subject!

 39. Trenton Kiecker skriver:

  Sometimes your blog is loading slowly, better find a better host.,~-`,

 40. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 41. Valuable info. Lucky me I found your site by accident, and I’m shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

 42. A further issue is that video gaming has become one of the all-time biggest forms of entertainment for people of any age. Kids engage in video games, and adults do, too. The XBox 360 is just about the favorite video games systems for people who love to have a huge variety of activities available to them, plus who like to learn live with other individuals all over the world. Thanks for sharing your opinions.

 43. This would be the appropriate weblog for everyone who is wants to check out this topic. You know a lot its virtually hard to argue along (not that I really would want…HaHa). You actually put a fresh spin using a topic thats been discussed for years. Excellent stuff, just fantastic!

 44. Linn Chokshi skriver:

  This is so good to see. We have do more things like this for other families. They are protecting us and we need to support them in this way.

 45. Thank you for another informative blog. Where else may just I am getting that type of information written in such an ideal means? I’ve a project that I’m simply now running on, and I’ve been at the look out for such info.

 46. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 47. Thanks for every other magnificent article. The place else may anybody get that kind of info in such an ideal approach of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such info.

 48. Austin Contee skriver:

  This is a correct blog for everyone who is wants to find out about this topic. You know so much its practically tricky to argue with you (not too I actually would want…HaHa). You actually put a fresh spin over a topic thats been discussed for several years. Great stuff, just excellent!

 49. Home Page skriver:

  I simply need to advise you that I am new to writing and certainly adored your work. Probably I am probably to store your blog post . You really have outstanding article material. Love it for swapping with us your own url write-up

 50. Cora Brassell skriver:

  Spot up for this write-up, I truly feel this fabulous website requirements a great deal more consideration. I’ll probably be once more to learn considerably more, thanks for that information.

 51. Hi! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 52. The park at 14th skriver:

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

 53. Music industry skriver:

  I love the efforts you have put in this, appreciate it for all the great posts.

 54. Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and fantastic design.

 55. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 56. The park at 14th skriver:

  Generally I don’t learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, very great article.

 57. colorado drone skriver:

  Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, nice written and include approximately all important infos. I would like to see more posts like this.

 58. browse this site skriver:

  I simply wanted to write a simple note to express gratitude to you for all the amazing items you are showing on this website. My extensive internet search has now been honored with professional details to share with my family. I would point out that we readers are very endowed to dwell in a notable site with so many brilliant professionals with interesting tactics. I feel quite privileged to have come across the web pages and look forward to so many more brilliant times reading here. Thanks once more for all the details.

 59. Porn skriver:

  It¡¦s in point of fact a great and useful piece of info. I am happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 60. cheap vpn skriver:

  Hello I am so happy I found your webpage, I really found you by error, while I was looking on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a fantastic post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb work.

 61. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. cheers

 62. Someone essentially lend a hand to make seriously posts I might state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the research you made to create this actual publish extraordinary. Excellent process!

 63. DMV Happy hour skriver:

  whoah this weblog is fantastic i really like reading your posts. Keep up the great work! You know, many persons are hunting around for this information, you can help them greatly.

 64. Thanks for sharing superb informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal web-site.

 65. DC Movers skriver:

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 66. lulu diva skriver:

  Hi, Neat post. There is a problem along with your website in web explorer, may test this… IE still is the marketplace chief and a huge section of other people will miss your fantastic writing due to this problem.

 67. porn skriver:

  I truly appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

 68. moving company skriver:

  My husband and i ended up being glad that John managed to complete his analysis while using the precious recommendations he had when using the web pages. It’s not at all simplistic to just always be handing out guidelines which usually people might have been making money from. And we all acknowledge we have got the website owner to be grateful to for this. The type of explanations you have made, the easy web site navigation, the friendships you will assist to engender – it’s most extraordinary, and it’s aiding our son in addition to us know that that subject is exciting, which is certainly really pressing. Many thanks for everything!

 69. dotafrog skriver:

  I liked as much as you will receive carried out right here. The comic strip is tasteful, your authored material stylish. however, you command get got an nervousness over that you would like be handing over the following. in poor health without a doubt come further until now once more as exactly the similar just about very continuously inside of case you shield this increase.

 70. DC office movers skriver:

  I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days..

 71. Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 72. DMV braiders skriver:

  I just like the valuable info you provide on your articles. I will bookmark your blog and test again right here frequently. I’m moderately sure I’ll be informed a lot of new stuff proper here! Good luck for the next!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *