dotcomwebdesign.com
Velkommen > Om russisklitteratur.dk > Vedtægter

Vedtægter


Nettidsskriftet www.russisklitteratur drives af foreningen Russisk Litteratur. Her er vedt�gterne for denne forening.

1.      Foreningens navn er Russisk Litteratur. Dens hjemsted er Danmark.

2.      Foreningens form�l er at udbrede kendskabet til russisk litteratur ved blandt andet at drive hjemmesiden www.russisklitteratur.dk.

3.      Som medlemmer af foreningen optages alle, som har interesse for russisk litteratur, og som �nsker at st�tte foreningens arbejde for udbredelsen af kendskabet til russisk litteratur.

4.      Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer og kan ske med mindst �n m�neds varsel til udl�bet af en m�ned. S�fremt medlemmet ikke betaler kontingent, sker automatisk udmeldelse ved �rsskiftet.

5.      Kontingentet fasts�ttes af generalforsamlingen og opkr�ves forud p� �rsbasis.

6.      Foreningen �verste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig indkaldelse i form af notits p� foreningens hjemmeside med mindst 21 dages varsel.

7.      Den ordin�re generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert �rs januar m�ned. Ekstraordin�r generalforsamling afholdes, s� ofte bestyrelsen eller 10 medlemmer frems�tter krav herom over for bestyrelsen. En s�dan generalforsamling indkaldes efter de i § 6 angivne regler.

8.      Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt forsamlingsdirigent, der afg�r alle sp�rgsm�l om forhandlingsm�den, stemmeafgivning m.v.

9.      P� den ordin�re generalforsamling skal dagsordenen omfatte f�lgende:
 a. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forl�bne �r.
 b. Det reviderede regnskab forel�gges til godkendelse.
 c. Meddelelse fra bestyrelsen om dennes valg af minimum �t bestyrelsesmedlem for den kommende periode.
 d. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen.
 e. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
 f. Valg af revisorer.
 g. Fasts�ttelse af kontingent.
 h. Eventuelt.

10.    Ved generalforsamlinger har hvert medlem �n stemme. En ordin�r generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremm�dte medlemmer. En ekstraordin�r generalforsamling er beslutningsdygtig, n�r mindst 40 % af medlemmerne er til stede.

11.    P� generalforsamlinger tr�ffes afg�relser ved simpel stemmeflerhed. Til forandringer af foreningens vedt�gter, beslutning om dens opl�sning eller sammenslutning med en anden organisation kr�ves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor.

12.    Bestyrelsen best�r af 5 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer afg�r hvert �r p� den ordin�re generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen v�lger blandt sine medlemmer en formand. Til posten som kasserer kan bestyrelsen supplere sig med en person, som ikke er medlem, og som ikke betaler kontingent. Bestyrelsen fasts�tter selv sin forretningsorden.

13.    Foreningen tegnes �konomisk af formanden for forenings bestyrelse samt kassereren.

14.    Foreningen h�fter kun med foreningsformuen.

15.    Regnskabs�ret g�r fra 1/1 til 31/12. Foreningen kan under ingen omst�ndigheder udbetale udbytter til medlemmer eller andre. Et eventuelt overskud overf�res til n�ste �r, s�fremt generalforsamlingen ikke beslutter, at det p� anden m�de skal anvendes til fremme foreningens arbejde og funktioner.

16.    �rsregnskabet revideres af generalforsamlingen valgte revisor(-er). Senest 14 dage f�r generalforsamlingen afleveres �rsregnskabet til revisor(-erne), hvis bem�rkninger forel�gges p� den ordin�re generalforsamling sammen med regnskabet.

17.    S�fremt en generalforsamling beslutter foreningens opl�sning, bestemmer den tillige, ved hvem og hvorledes dette skal ske, samt p� hvilken m�de den eventuelt tiloversblevne foreningsformue skal anvendes til fremme af foreningens form�l.

Underskrevet bestyrelsen d. 24. januar 2005:

Mads Thomsen, Else-Marie Vig, Loa Brix, Trine S�ndergaard, Tine Roesen, Ole Nyegaard

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD